Sidebar

26
zo, sept

Krachtig Prins Alexander!

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

logo-deelgemeente-prins-alexanderAandacht voor ontwikkelingen in de wijken staan de komende vier jaar centraal in deelgemeente Prins Alexander. Gebiedsgericht werken wordt daarom verder ontwikkeld en verdiept. Een bestuursstijl die ruimte geeft aan de eigen kracht van bewoners en bewonersparticipatie zijn de kenmerkende fundamenten van deze werkwijze. Dat blijkt uit het door het dagelijks bestuur voor de periode 2010-2014 gemaakte het bestuursprogramma "Krachtig Prins Alexander!"
Het bestuursprogramma bevat vooral hoofdlijnen. Het beleid wordt ieder jaar uitgewerkt in kaderbrief, begroting en integrale wijkactieprogramma's.

De deelgemeente zal scherpe beleidskeuzes moeten maken. Het bestuur gaat tot 1 september 2010 eerst gesprekken voeren met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Voor 2011 zal het bestuur daarna voorstellen doen aan de deelraad. Op deze wijze krijgt de raad de informatie om nieuwe accenten te leggen en op weloverwogen wijze tot noodzakelijke bezuinigingen te besluiten. Op maandag 28 en dinsdag 29 juni 2010 besluit de deelraad over het bestuursprogramma.

 

Belangrijke ambities uit het programma zijn als volgt samen te vatten:

Gebiedsgericht werken

Voor de meeste inwoners van Prins Alexander is de zeggenschap over de dagelijkse woon- en leefomgeving belangrijk. Het schaalniveau van buurt en wijk is het niveau waarop mensen zeggenschap en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Inbreng van bewoners en samenwerking met uiteenlopende partijen is dan ook heel belangrijk. Daarom krijgt het gebiedsgericht werken een sterk accent in het beleid.

 

Gewilde, vitale wijken

Gewilde, vitale wijken bestaan uit goede woningen, een variatie aan woonmilieus, een schone, hele en veilige leefomgeving, goede voorzieningen en goede verbindingen met andere delen van de stad en de nabuur (deel)gemeenten. Ze bieden kindvriendelijke omgevingen. Buurtbewoners gaan prettig met elkaar om. Mensen komen er graag wonen, bedrijven vestigen zich er graag. Prins Alexander bestaat uit dit soort wijken. Het centrum van de deelgemeente is een gebied waar veel mensen werken en winkelen. De economische bedrijvigheid en werkgelegenheid vragen handhaving en versterking. Verkeersoverlast voor woongebieden moet zoveel mogelijk beperkt blijven. De inzet is gericht op het behoud van veilige, aantrekkelijke, levenskrachtige en duurzame wijken: wijken met toekomstwaarde.

 

Brede talentontwikkeling bij de jeugd

Professionals en vrijwilligers in organisaties voor onderwijs, sport, cultuur, recreatie en informatievoorziening werken samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. De preventieve ondersteuning krijgt de volle aandacht, maar treedt niet op de voorgrond. Actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren bij hun leefomgeving en bij besluiten die hierover genomen worden staan voorop.

 

Dienstverlening

Tevreden klanten, meer werken op afspraak en het streven een zo breed mogelijk product- en dienstenaanbod via de Stadswinkel aan de bewoners te bieden vormen de ambities op het vlak van de deelgemeentelijke dienstverlening.

 

Participatie

Bij participatie staat vooral de beweging van onderop centraal: het benutten van kennis en ervaring van burgers, ondernemers e.d., inspelen op wat er leeft en waaraan behoefte bestaat. De start van c.q. het initiatief voor een participatieproces ligt nu veelal bij de deelgemeente. In de toekomst zullen we in toenemende mate inspelen op initiatieven van burgers en ondernemers. Het accent verschuift duidelijk naar buiten. Waar het nodig is, geeft het bestuur richting aan en weegt belangen af.


Weloverwogen bezuinigen

In 2015 bedraagt het te bezuinigen bedrag naar schatting nu ongeveer € 3,3 miljoen. De kaasschaaf biedt geen soelaas. Daarom beoogt het bestuur een kerntakendiscussie te voeren, nadrukkelijk gekoppeld aan noodzakelijke bezuinigingen. Gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties, middenstanders en bedrijven gaan vooraf aan een daarop aansluitende visie c.q. takendebat. Dat moet uitkomen op een visie, waarin ook duidelijkheid is over begin- en eindpunt van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, en de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de deelgemeente. Deze gesprekken leveren het inzicht op of de deelgemeente in toekomstperspectief de juiste dingen doet. De gespreksuitkomsten zijn voeding voor een visiedebat in september 2010. In dit debat geeft de deelraad aan wat belangrijk en minder belangrijk wordt gevonden, of gebruikers van voorzieningen meer moeten betalen, hoe wordt aangekeken tegen meer samenleving en minder deelgemeente enzovoort. De uitkomsten vormen met andere informatie de basis van een "takendocument". Aan de hand van dit document bepaalt de deelraad in december 2010 de zoekrichtingen voor de bezuinigingen en koppelen er bedragen aan.

 

Bestuursakkoord

Het college van B&W is van plan in december 2010 met elk deelgemeente een bestuursakkoord af te sluiten. Het bestuursprogramma bevat vijf speerpunten die uitgangspunt en inzet vormen voor met het college te maken in het bestuursakkoord vast te leggen afspraken. Het betreft de speerpunten 'continueren van inzet in gewilde, vitale wijken', 'brede talentontwikkeling van de jeugd', 'de uitbreiding van de dienstverlening van de Stadswinkel', 'handhaving en versterking economische bedrijvigheid en werkgelegenheid' en 'het aanpakken van de matige bereikbaarheid van de Alexanderknoop (Alexandrium en omgeving)'.

Het concept-bestuursprogramma is te vinden op de website van de deelgemeente www.prinsalexander.nl.

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart