Hoogspanning: Brief van Stichting Platform Achternesse (SPA)

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

gm-hoogspanningHieronder volgt een samenvatting van de brief aan de besturen en de politiek verantwoordelijken van Rotterdam:

Regiobestuur en Regioraad Stadsregio Rotterdam
Burgemeester & Wethouders en Gemeenteraad Rotterdam
Dagelijks bestuur en Deelgemeenteraad Prins Alexander

Rotterdam 25 november 2002

Dames en heren,

De Stichting Platform Achternesse is een groep van belanghebbenden bij de ontwikkeling van de Vinex-wijk Nesselande zonder politieke kleur of commerciële belangen. Als zodanig representeren wij de huidige en toekomstige bewoners van deze Vinex-wijk en haar naaste omgeving, zowel bij de politiek als bij ontwikkelaars van deze wijk.

Vanaf de start van de bouw in Nesselande, heeft het Platform haar zorgen geuit over de invloeden van elektromagnetische straling afkomstig van de door het gebied lopende hoogspanningslijn. Deze zorgen zijn regelmatig ter kennis gebracht aan de ambtenaren die met de ontwikkeling van de wijk belast waren en aan de politiek verantwoordelijken in de deelgemeenteraad.

Aanleiding voor deze brief vormen de mondiale voortschrijdende inzichten met betrekking tot hoogspanningslijnen, welke bij de ontwikkeling van de Vinex-wijk Nesselande, niet meegenomen dreigen te worden.

Deze nieuwe inzichten worden aangehaald in een schrijven van de heer J.P. Pronk, Minister van VROM, SAS/2001140036, januari 2002, aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, naar aanleiding van hun vraag op het gebied van het rijksbeleid tot bovengrondse hoogspanningslijnen. In de brief adviseert de minister om, "...· totdat het nadere rijksbeleid is geformuleerd, ..., zoveel mogelijk te voorkomen dat nieuwe situaties ontstaan waarbij sprake is van langdurige blootstelling van kinderen aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen van meer dan 0,4 microtesla ...".

In publicatienummer 2001/14 van de Gezondheidsraad, werden meta-analyses beschreven waarin gewezen wordt op een zwakke, maar statistisch significante associatie tussen wonen in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen en een verhoging van de kans op leukemie bij kinderen tot 15 jaar. Het risico op leukemie is volgens deze analyses tot aan twee keer zo hoog bij kinderen die zijn blootgesteld aan magnetische velden van meer dan 0,3 à 0,4 microtesla.> Ook de Wereld Gezondheid Organisatie onderkent in haar factsheet nr. 263 de mogelijkheid dat magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogelijk carcinogeen = kankerverwekkend zijn.

In het RIVM-rapport nr. 610050007 van april 2001 worden indicatieve maximale afstanden gegeven waarop, gemeten vanuit een hartlijn op grondniveau, een veldsterkte van 0,4 microtesla kan worden bereikt. De werkelijke contour kan echter sterk variëren afhankelijk van de constructie en de belasting van de lijn.

In het KEMA-rapport 64819-KES/MAD 97-3028, opgesteld in opdracht van Projectorganisatie Nesselande, wordt op 1 meter boven de grond, recht onder het punt tussen twee masten, waar de draden op 17 meter boven de grond hangen, een veldsterkte van 6,5 microtesla gemeten.

Voor de ontwikkeling van de wijk wordt als uitgangspunt genomen, dat de dichtstbijzijnde woningen op 60 meter vanaf het hart van het hoogspanningstracë gesitueerd worden. Daar is het magnetische veld ongeveer 1 microtesla.

Stichting Platform Achternesse maakt zich ernstige zorgen over deze metingen en de gehanteerde uitgangspunten voor Nesselande. Tevens is een aantal factoren niet in deze metingen meegenomen, te weten:

  • de invloed van een tweede spanningsdrager in de vorm van de voedingsleiding van de metro, die parallel aan en onder de hoogspanningslijn loopt;
  • de invloed op de passagiers, wachtenden en personeel, die zich veel dichter bij de hoogspanningslijn bevinden, zowel in het traject op het verhoogde metrotracé onder de hoogspanningslijnen als op het station;
  • de invloed op de kinderen die spelen op de geplande grotere speellocaties direct onder de hoogspanningsmasten. Hier is sprake van meer dan kortdurend verblijf;
  • de, mogelijk in de toekomst, toenemende spanningsvelden bij uitbreiding van het transport via deze leiding;
  • het voortschrijdende inzicht, wat voor de minister aanleiding was tot andere normering te adviseren.

De gemeente Utrecht heeft besloten op basis van deze nieuwe inzichten, en in afwachting van nader Rijksbeleid, de bouw van een speeltuin onder een hoogspanningslijn in de nieuwe wijk Leidsche Rijn uit te stellen en uitgesproken zich maximaal in te spannen om de leidingen binnen enkele jaren te verplaatsen. Projectorganisatie Nesselande echter baseert haar standpunt nog op basis van oude inzichten.

Stichting Platform Achternesse meent dat elke kans op leukemie door deze stralingsinvloeden vermeden moet worden. Dat de Rotterdamse overheden hun verantwoordelijkheden met betrekking tot volksgezondheid en veiligheid hoog in het vaandel dienen te dragen en dat zij ook daadwerkelijk daarnaar dienen te handelen. Overigens is dit vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), als afgeleide van artikel 21, lid 1 van de Grondwet: het is de taak van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen.

Stichting Platform Achternesse is van mening dat de Rotterdamse overheden, de normen van het Ministerie van VROM, zoals aangegeven in de brief van 25 januari 2002, kenmerk SAS/200140036 tenminste dienen te hanteren in afwachting van nader rijksbeleid ofwel voortschrijdend inzicht in deze materie. Dat getuigt van moed en verantwoordelijkheidsgevoel.

Stichting Platform Achternesse meent last but not least, dat de Rotterdamse overheden opening van zaken moeten geven aan huidige en toekomstige bewoners van wijken waarin deze problemen kunnen voorkomen. Niet alleen omdat hoogspanningsleidingen beeldbepalend zijn, maar ook omdat blijkt dat zij levensbepalend kunnen zijn, zeker in een wijk als Nesselande. Sterker nog, wij willen openheid van zaken geven en de problematiek rondom de hoogspanningslijn in Nesselande breed bekend maken.

Vanwege het toenemende aantal vragen van (toekomstige) bewoners over deze situatie, vragen wij u spoedig doch uiterlijk voor het einde van dit jaar om een reactie of standpunt.

Hoogachtend,
namens Stichting Platform Achternesse

J. Dorenbos


Meer informatie: